X

آمار ورادات ورق استیل در چند سال اخیر

02135089 شماره تماس
بررسی آماری واردات ورق استیل
بررسی جزئی آمار واردات ورق استیل در چند سال اخیر از برترین برندهای تولیدی ورق استیل
گروه فلز
گروه فلز

قیمت ورق استیل؛ فروش انواع ورق استیل صنعتی و ورق استنلس استیل در آلیاژ و ضخامت های مختلف. با حرفه ای ها خرید کنید تلفن: 35089-021

 

استیل، با توجه به خواص و ویژگی هایی که دارد، جزو آن دسته از مواد آلیاژی بوده که در صنایع گوناگون از اهمیت فراوانی برخوردار است. فولاد زنگ نزن که به آن استنلس استیل نیز گفته می شود، دارای محصولات نیمه تمام و نهایی با اشکال مختلفی چون شمش، ورق، میله، پروفیل، مفتول و لوله می باشد. با توجه به عدم وجود شرایط، منابع و زیرساخت های لازم جهت تولید این آلیاژ در ایران، بسیاری از بازرگانان اقدام به واردات این محصول استراتژیک نموده اند تا هر یک، با توجه به زمینه تخصصی خود و ارتباطی که با صنایع مختلف کشور دارند، سهمی در تولید داشته باشند.

در این گزارش قصد بر این است تا مقایسه ای در خصوص واردات انواع اشکال فولادهای زنگ نزن که طی سال های 1395، 96 و 97 در ایران صورت گرفته، انجام پذیرد. (مقایسه صورت گرفته بر اساس جداول آماری منتشر شده از سایت گمرک ایران می باشد.)

مجموع کل واردات اشکال گوناگون فولادهای زنگ نزن در سال 1395 عدد دقیق 97،437،596 کیلوگرم بوده که سهم عمده این مقدار (85،151،312 کیلوگرم یعنی چیزی بالغ بر 87 درصد) در اختیار انواع ورق استیل به صورت کویل و شیت می باشد که در ضخامت های گوناگونی وارد کشور شده است.

واردات این آلیاژ در سال 1396 با رشدی 18 درصدی به عدد 115،150،302 کیلوگرم رسید که از این مقدار 86.5 درصد (یعنی 99،702،346 کیلوگرم) متعلق به ورق بوده است.

تحت تاثیر عوامل مختلف (که بحث در مورد آن از حوصله خارج است)، واردات فولادهای ضدزنگ با کاهش چشمگیر 31 درصدی نسبت به سال 1396، به عدد 79،366،040 کیلوگرم در سال 1397 رسید که سهم انواع ورق از این مقدار چیزی در حدود 70،713،028 (89 درصد) بوده است.

با توجه به روند فعلی، احتمال بر این است که آمار واردات فولاد ضدزنگ طی سالهای 98 و 99 نیز نزولی بوده باشد که اظهار نظر در مورد آن پس از دسترسی به آمار دقیق گمرک امکانپذیر می باشد.

آمار واردات به تفکیک کد تعرفه طی سال 1395
کد تعرفه شرح تعرفه وزن (kg) ارزش(R)  ارزش ($)
72181000 شمش و اشکال ابتدائي ديگر، از فولاد زنگ نزن 24,281 2,988,651,186 97,230
72189100 محصولات نيمه تمام از فولاد زنگ نزن، با مقطع عرضي مستطيل (غير از مربع) 130,835 2,694,389,551 86,870
72189900 محصولات نيمه تمام از فولاد زنگ نزن، غير از رديف 72189100 100,852 6,243,822,031 202,100
72191100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 10 میلی متر 118,563 9,025,913,377 291,653
72191200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر،به ضخامت 4/75 الی 10 میلی متر 1,506,633 97,350,468,257 3,114,881
72191300 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 الی 4/75 میلی متر 588,646 37,239,336,837 1,195,530
72191400 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 3 میلی متر 493,236 15,447,049,705 493,649
72192100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غير کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 10 میلی متر 2,094,442 151,942,529,265 4,811,043
72192200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 4/75 الی 10 میلی متر 2,209,63 125,539,980,234 4,029,087
72192300 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غير کویل با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 الی 4/75 میلی متر 270,441 17,476,929,311 557,761
72192400 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غيرکویل با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 3 میلی متر 160,331 7,893,722,931 255,861
72193100 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 4/75 میلی متر 261,675 19,741,287,860 635,897
72193200 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 میلی متر يا بيشتر ولي کمتر از 4/75 میلی متر 3,551,491 241,226,301,391 7,608,001
72193300 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 1 الی 3 میلی متر 20,126,805 1,127,042,320,206 35,906,450
72193400 فولاد نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 0/5 الی 1میلی متر 30,726,109 1,862,322,171,902 59,281,472
72193500 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 0/5 میلی متر 7,456,060 423,759,687,091 13,511,108
72199000 فولادزنگ نزن تخت نورد شده، با پهناي 600 میلی متر، يا بيشتر که درجاي ديگر ذکر نشده 12,566,886 623,353,805,625 19,911,550
72201100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده با پهناي کمتر از 600 میلی متر به ضخامت 4/75 میلی متر يا بيشتر 118,821 5,124,613,797  166,868
72201200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، با پهناي کمترا ز 600 میلی متربه ضخامت کمترا ز4/75 میلی متر 65,259 3,939,642,832 127,954
72202000 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده با پهناي کمتر از 600 میلی متر 1,809,158 144,998,236,388 4,613,755
72209000 محصولات تخت نورد شده از فولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از 600 میلی متر که در جاي ديگر ذکر نشده 1,027,693 49,915,163,763 1,589,863
72210000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، گرم نورد شده بصورت کویل هاي نامنظم پيچيده شده 22,264 1,206,318,712 37,585
72221100 ميله ها از فولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با سطح  مقطع دايره 88,222 20,468,266,826 638,585
72221900 ميله ها از فولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده،گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با مقطع غير دايره 551,297 17,586,842,449 568,422
72222000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، سرد شکل داده شده يا سرد تمام شده 702,013 89,462,584,650 2,850,231
72223000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، که در جاي ديگر ذکر نشده 2,326,098 73,735,981,604 2,324,265
72224000 پروفيل از فولاد زنگ نزن 100,085 3,893,796,970 121,994
72230000 مفتول از فولاد زنگ نزن 2,576,338 177,987,746,886 5,695,276
72241010 شمش و ديگر اشکال ابتدائي به ابعاد؛ طول 3000 تا 4500 ميليمتر، عرض 1200 تا 2200 ميليمتر و ضخامت حداقل 200 تا 300 ميليمتر 4,920,600 88,547,885,944 2,796,308
72241090 شمش و ديگر اشکال ابتدايي از ساير فولادهاي غير ممزوج غير مذکور 743,399 16,118,771,873 510,374
جمع کل 97,437,596 5,464,274,219,452  174,031,624
آمار واردات به تفکیک کد تعرفه طی سال 1396
کد تعرفه شرح تعرفه  وزن (kg) ارزش(R) ارزش ($)
72181000 شمش و اشکال ابتدائي ديگر، از فولاد زنگ نزن 2,047 116,561,093 3,275
72189100 محصولات نيمه تمام از فولاد زنگ نزن، با مقطع عرضي مستطيل (غير از مربع) 10,487 711,940,325 21,145
72189900 محصولات نيمه تمام از فولاد زنگ نزن، غير از رديف 72189100 584 567,772,188 16,989
72191100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 10 میلی متر 26,554 3,018,474,359 91,477
72191200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر،به ضخامت 4/75 الی 10 میلی متر 3,021,752 258,875,451,281 7,664,416
72191300 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 الی 4/75 میلی متر 1,624,148 137,404,445,038 3,964,471
72191400 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 3 میلی متر 318,591 22,962,299,927 669,040
72192100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غير کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 10 میلی متر 3,601,809 375,862,333,872 10,932,967
72192200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 4/75 الی 10 میلی متر 1,995,904 194,768,268,162 5,556,267
72192300 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غير کویل با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 الی 4/75 میلی متر 245,171 20,066,205,132 602,813
72192400 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غيرکویل با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 3 میلی متر 374,083 22,187,948,017 640,578
72193100 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 4/75 میلی متر 343,466 23,564,055,187 701,994
72193200 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 میلی متر يا بيشتر ولي کمتر از 4/75 میلی متر 4,192,082 340,228,546,202 9,993,153
72193300 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 1 الی 3 میلی متر 18,646,346 1,332,876,795,907 38,791,706
72193400 فولاد نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 0/5 الی 1میلی متر 38,692,966 2,891,134,840,130 84,637,308
72193500 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 0/5 میلی متر 12,628,063 713,835,252,521 20,773,580
72199000 فولادزنگ نزن تخت نورد شده، با پهناي 600 میلی متر، يا بيشتر که درجاي ديگر ذکر نشده 10,364,610 655,795,190,240 19,499,832
72201100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده با پهناي کمتر از 600 میلی متر به ضخامت 4/75 میلی متر يا بيشتر 104,088 4,014,064,882 115,749
72201200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، با پهناي کمترا ز 600 میلی متربه ضخامت کمترا ز4/75 میلی متر 172,461 18,677,112,867 537,073
72202000 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده با پهناي کمتر از 600 میلی متر 2,141,580 206,387,328,547 6,116,149
72209000 محصولات تخت نورد شده از فولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از 600 میلی متر که در جاي ديگر ذکر نشده 1,208,673 128,524,702,070 3,653,911
72210000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، گرم نورد شده بصورت کویل هاي نامنظم پيچيده شده 4,720 1,104,599,141 33,651
72221100 ميله ها از فولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با سطح  مقطع دايره 165,976 11,646,173,594 348,400
72221900 ميله ها از فولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده،گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با مقطع غير دايره 69,748 3,015,260,876 89,209
72222000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، سرد شکل داده شده يا سرد تمام شده 1,341,630 150,642,032,388 4,517,915
72223000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، که در جاي ديگر ذکر نشده 1,921,957 96,953,112,377 2,937,573
72224000 پروفيل از فولاد زنگ نزن 197,187 13,990,992,138 410,773
72230000 مفتول از فولاد زنگ نزن 4,263,739 298,372,213,233 8,775,902
72241090 سایر 7,469,882 157,121,771,148 4,635,547
جمع کل 115,150,302 8,084,425,742,842 236,732,863
آمار واردات به تفکیک کد تعرفه طی سال 1397
کد تعرفه شرح تعرفه وزن (kg) ارزش(R) ارزش ($)
72181000 شمش و اشکال ابتدائي ديگر، از فولاد زنگ نزن 153,355 16,133,986,318 428,014
72189100 محصولات نيمه تمام از فولاد زنگ نزن، با مقطع عرضي مستطيل (غير از مربع) 3,704 516,185,736 13,648
72189900 محصولات نيمه تمام از فولاد زنگ نزن، غير از رديف 72189100 3,500 329,800,000 7,852
72191100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 10 میلی متر 164,309 19,050,184,499 453,576
72191200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر،به ضخامت 4/75 الی 10 میلی متر 2,294,060 258,851,431,533 6,108,018
72191300 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 الی 4/75 میلی متر 584,335 62,193,288,898 1,497,535
72191400 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 3 میلی متر 323,697 33,364,464,462 793,742
72192100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غير کویل، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 10 میلی متر 2,816,778 297,373,866,099 7,194,167
72192200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 4/75 الی 10 میلی متر 1,353,407 155,330,202,769 3,681,566
72192300 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غير کویل با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 الی 4/75 میلی متر 142,141 19,489,606,524 463,237
72192400 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، بصورت غيرکویل با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 3 میلی متر 16,270 2,270,945,213 53,644
72193100 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت بيش از 4/75 میلی متر 91,797 9,522,729,057 233,080
72193200 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 3 میلی متر يا بيشتر ولي کمتر از 4/75 میلی متر 2,093,936 218,412,844,440 5,195,757
72193300 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 1 الی 3 میلی متر 12,809,630 1,245,377,938,038 29,700,928
72193400 فولاد نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت 0/5 الی 1میلی متر 29,104,487 2,881,114,671,935 68,598,267
72193500 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به ضخامت کمتر از 0/5 میلی متر 9,871,494 656,118,152,001 15,532,798
72199000 فولادزنگ نزن تخت نورد شده، با پهناي 600 میلی متر، يا بيشتر که درجاي ديگر ذکر نشده 5,820,581 559,513,292,640 13,340,867
72201100 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده با پهناي کمتر از 600 میلی متر به ضخامت 4/75 میلی متر يا بيشتر 288 64,708,947 1,541
72201200 فولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نورد شده، با پهناي کمترا ز 600 میلی متربه ضخامت کمترا ز4/75 میلی متر 75,045 9,790,869,690 233,983
72202000 فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده با پهناي کمتر از 600 میلی متر 2,016,904 243,755,792,643 5,822,865
72209000 محصولات تخت نورد شده از فولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از 600 میلی متر که در جاي ديگر ذکر نشده 1,133,869 154,619,530,382 3,698,803
72210000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، گرم نورد شده بصورت کویل هاي نامنظم پيچيده شده 4,218 720,779,663 17,161
72221100 ميله ها از فولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با سطح  مقطع دايره 72,242 10,749,056,925 252,562
72221900 ميله ها از فولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده،گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با مقطع غير دايره 73,646 2,855,923,996 69,015
72222000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، سرد شکل داده شده يا سرد تمام شده 546,921 89,242,434,212 2,121,392
72223000 ميله ها از فولاد زنگ نزن، که در جاي ديگر ذکر نشده 1,505,760 122,088,536,503 2,869,216
72224000 پروفيل از فولاد زنگ نزن 225,016 18,896,996,359 456,447
72230000 مفتول از فولاد زنگ نزن 3,255,523 396,853,073,145 9,438,876
72241090 سایر 2,809,127 90,994,319,181 2,100,400
جمع کل 79,366,040 7,575,595,611,808 180,378,957


امتیاز شما به این مطلب چقدر است؟


ارسال نظر درباره این موضوع

Loading...
(اختیاری)
تماس بگیرید